Sulucakarahöyük’ün ermişi Hacı Bektaş değil, Hace Bektaş Veli’dir*

Sulucakarahöyük’ün ermişi Hacı Bektaş değil, Hace Bektaş Veli’dir*
Hace’yi Hacı’ya çevirenler, Odman’ı Osman’a çevirenlerdir**

Sulucakarahykn ermişi Hacı Bektaş değil, Hace Bektaş Velidir*
Haceyi Hacıya evirenler, Odmanı Osmana evirenlerdir**

Alevi Bektaşiler Sereşme szcğn, suyun başı-gz, en ulu, en kutsal anlamında kullanır.

Arap hayranı ahmaklar, Batıni olan geleneksel kabullerimizi tahrif ettikleri gibi Suyun gz kabul ettiğimiz kutsalı da tahrif etmiş (bozmuş), Haceyi Hacıya evirerek, kendi anlayışlarına ait bir şahsiyet gibi gstermeyi amalamıştır.

Bu makale, bir deli bir kuyuya taş atar, kırk akıllı ıkaramaz hesabı, bnyenin btnlğn bozan ve yanılgılara neden olan bu ihaneti deşifre etmek amacıyla kaleme alınmıştır. Hani doğrunun aığa ıkmak gibi bir huyu vardır derler ya, işte o hesap Gereğe h! diyerek gemişimizi arayacağız, tarihin tozlu sayfalarından bulup gn ışığına ıkaracağız ve kendilerine tarihi diyen tahrifat proflarının yzne arpacağız.

Neden sahtecilik?
Hace Bektaş Veli imajına ve Dergh btnlğne yapılan mdahale, Yolun btnnde etkili olacak, bnyenin sarsılmasının ve aslının-orijinalinin bozulmasının nn aacaktır. Yzyıllardır itikadımıza saldıran ve onu bozup kendilerine benzetmek isteyen hastalıklı anlayışın hesabı byledir.

Bozulsun, asimile olsun, sonra benim olsun istiyorlar
Bu yzden; ulu, nder, hanedan, saygın anlamında kullanılan ve bu yzden Horasan ve Anadolu erenlerinin Bektaş Veli iin uygun grdkleri Hacenin, Hacıya dnştrmesi, gerekten hınzırca ve ahlaksızca yapılmış bir tahrifattır hatta saldırıdır. Bu tahrifat, Alevi-Bektaşilerin hafızasını ve birliğini son derece olumsuz etkilemiş, kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştur.

Her ne arar isen kendinde ara, Kudste, Mekkede, Hacda değildir diyen Hnkr; neden kendisi Hacca gitsin?

Akdeniz ve evresinin Batıni ermişi Abdal Musa Sultan; Bektaş Veliyi kastederek; Hacem umman ise biz de gldeniz. Derken, Hnkrın sıfatından habersiz miydi?

Aklımızla alay mı ediyorsunuz?

Birok insanın, Aleviler hacca gitmiyorsa (ki evet, Aleviler Hacca gitmez) Hacı Bektaş Velinin Hacı n adı nereden geliyor sorusuna yanıt aradığı bilinmektedir. Hacı n adı kafaları karıştırmış, Yolun bendeleri iinde soru işaretleri oluşturmuş, asimilasyon hız kazanmıştır. İtikadımıza saldıranlar bununla kalmamış, Sereşme meydan ve cemevinin yanı başına daha dn sayılacak bir tarihte (1834) bir minare dikilerek, Alevi/Bektaşiliğin kıblesine hoyrat bir saldırı daha dzenlenmiştir.
Kim bilir daha ne değerlerimiz tahrif edilmiş, Odman Osmana; Ottoman Osmanlıya, Ede Balı Edebaliye dnştrlmş, Hace Bayram Veli, Ahi Evran, Yunus sahiplenilmiştir.

Grldğ zere, Alevi-Bektaşi tarihine ynelen tahrifatı tam olarak aığa ıkarmak ve mirasımızın tamamına dair btnlkl bir sonu elde etmek, uzun erimli bir akademik alışmayı gze almakla olasıdır.

Bir başka tahrifat da Aleviliğin gerekten nemli isimlerinden ve Aleviliğe damgasını vuranlardan biri olan Hace Ali Erdebilinin ismine karşı yapılmıştır. Şeyh Sadrettin oğlu, Hace (Hoca) Aliye (1393-1429) siyahlar giydiği iin Hace Aliyy-i Siyah-Pş denilmiştir. Hace Ali/Hoca Ali, Şeyh Safiyddinin (:1333) torunu, Şah İsmail Hatayinin atasıdır. Tarihi kişiliği nedeniyle Hace sıfatının Alevi/ Bektaşi literatrne girmesinin en etkili kişilerinden biri olmuştur.

Hace Ali, Timurun Anadoluyu yağmaladıktan sonra lkesine dnşnde kendisini ziyaret iin Erdebile geldiğinde Timur zerinde derin bir etki bırakmış, onun isteği ile Anadoludan esir olarak getirdiği bin Trkmeni serbest bırakıp, Erdebil arazisinin ynetim ve gelirini Erdebil Derghına vakfetmiştir. Bu olayla ilgili vakıfnameler, iki yz yıl sonra, Şah Abbasın askerleri tarafından Batı Trkistanda bulunmuştur. Hace Ali, Erdebilde kalan Anadolu Trkleri iin bir mahalle kurmuştur. Bu unsurlar, asırlarca Sufiyan-ı Rum yani Anadolu Sufileri olarak anılmış, Safevi devletinin kuruluşunda ekirdek kadro olarak grev yapmıştır.

Kim yapıyor bu ihaneti?
Tabi ki; Mecelle, Fıkıh, Şeriat, Selefilik, Arapa sapkınları

Gelenek, kltr, inan anlayışımızı, Arap l kltryle değiştirip, Arap toplumuyla aynileştirmek isteyen sefiller. Selefi-Muaviye, Yezid hayranları. Şamda Cuma namazı kılmak uğruna milyonları yerinden yurdundan eden, yzbinlerce oluk-ocuğun katili olanlar

Arap din anlayışının ve geleneğinin bir hayrı olsa nce kendilerine olur ve dnyanın en geri, en cahil, en yobaz toplumu olmaktan kurtulurlardı demek iin akıl gerekiyor.

Arap din ve kltr anlayışına teslim oldular...

İnsanı merkez alan Batıniliği terk ederek, kadın ve kızlarımızı, mirastan mahrum etmek, erkekle eşit saymamak; sarığa, peeye, tesettre ambalajlamak bnyemizi bozdu. Bilimin yolunu, aklın nclğn bırakıp, resim, sanat, mzik, felsefeyi dışlayarak koca bir kltr birikimini terk ederek, bnyemize yabancı olan bir kltre teslim oldu.

Anadolu'nun yerlisi iin sylenecekler ayrıdır ama kkeninin Orta Asya olduğuna inananlar bir şeye daha inanmak zorundadır:

1- Orta Asyadan Anadoluya intikal eden Trkmen boyları arasında Snni Trkmen aşireti yoktur.

2- İlk padişahtan sonra değişen, dnşen, Doğu Roma kltrnn hakimiyetine girerek Bizanslaşan ve imparatorluğun kurucu unsuru olan Trkmen'e yabancılaşan Osmanlı iin bir 'Trk imparatorluğudur' diyebilmek, ne yazık ki, mmkn değildir.

20.12.2019
Murtaza DEMİR

* Bu makalenin hazırlanmasında, Murtaza DEMİRin Kuşatılmış Bir İnancın Tarihi, Alevilik adlı kitabından yararlanılmıştır.
** Ltfen bakınız:https://www.facebook.com/banaz1949/posts/10218182354245090
Altınok, Baki Yaşa, Alevilik, Hacı Bektaş Veli-Bektaşilik, s. 211
2 Hnkarı kastediyor
3 Glpınarlı, Abdulbaki, Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik, s. 174. (Der Yay. 2003)
4 Walter Hınz bu konuda şu bilgileri veriyor: Şah Abbasın saray ktibi İskender Mnşi, bu hadise ve Anadolu esirlerinin serbest bırakılması hususunda şu mlahazaları serdetmektedir: Bu hususlar hkmdar fermanında kayıtlı olmamakla birlikte halk arasında eskiden beri byle sylenegeldiği iin ben de kitabıma koydum. zerinde Moğolların damgası ve Emir Timurun mhr bulunan ve eski harflerle yazılmış bulunan tomarlarda Hoca Alinin Timurla buluşması ve Hacenin kerametleri ve bu gibi hadiseler kaydolunmuştur. Bu vesika Belh zerine yapılan seferde Andehut kalesinin zaptında (1602) İranlıların eline gemiş Şaha gsterilmişti. Hınz, Walter, Uzun Hasan ve Şeyh Cneyd, s.8 (1992)
5 Yazıcı, Tahsin, Safeviler Mad., İA., C. X, s.53


Alican Güzeldir

24 Blog Paylaşım

Yorum